INFORMACIÓN
CLAUSULA SUELO
INFORMACIÓN
MEDIDAS COVID-19

HISTORIA I ORIGENS

Caixa Rural de L’Alcúdia es una Societat Corporativa de Crèdit que té el seu origen en la Secció de Crèdit de la Cooperativa Agrícola Ntra. Senyora de Oreto i la seua constitució va ser aprovada el 13 de Febrer de 1969 pel Ministeri de Treball, sent el seu president En Josep Vallés Miquel. Esta Cooperativa de Crèdit sorgia mantenint la seua vinculació amb la Cooperativa Agrícola del camp i del seus socis.

Des de la seua creació, Caixa Rural de L’Alcúdia ha mantes fortes implicacions socials en la població de L’Alcúdia, convertint-se en una de les principals entitats financeres locals i destinant gran part dels seus beneficis a obres socials.

A l’any 2002 es crea la Fundació Caixa L’Alcúdia, de natura privada i caràcter assistencial i sense ànim de lucre, l’objectiu de la qual es promocionar tot tipus d’activitats d’interès general, i concret aquelles tendents a la promoció cultural, social i assistencial, sent l’obra més important des del seu origen la construcció d’un “centre de dia” per a les persones majors.

Caixa Rural de L’Alcúdia es membre de les següents entitats:

 • Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit (UNACC)
 • Federació de Caixes Rurals de la Comunitat Valenciana
 • Associació Espanyola de Caixes Rurals

Forma part del grup de Caixes Rurals que a nivell nacional es el quint grup financer del país, dins d’un projecte d’associació, mantenint la independència de les diferents caixes associades. A traves d’aquesta associació s’han creat diverses companyies en les que Caixa Rural de L’Alcúdia hi té participació:

 • RURAL SERVEIS INFORMATICS (RSI)
 • RGA: Corredoria d’assegurances
 • BANC COOPERATIU ESPANYOL, que presta serveis bancaris a les diverses caixes rurals


DADES CORPORATIVES

CAIXA RURAL DE L’ALCÚDIA, SOCIETAT COOPERATIVA DE CREDIT VALENCIANA, amb CIF nº F46043790, es una Cooperativa de Crèdit amb responsabilitat limitada dels seus socis per les obligacions socials, i subjecta a les disposicions de:

 • Llei 13/1989 de 26 de Maig, de Cooperatives de Crèdit
 • Decret Legislatiu 1/1998 de 23 de Juny, del Govern Valencia, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana
 • Llei 20/1990 de 19 de Desembre, referent al Règim Fiscal de les Cooperatives
 • Real Decret 84/1993 de 22 de Gener, del Reglament de Cooperatives de Crèdit
 • Decret 2/97 de 7 de Gener, del Govern Valencià i als Estatuts Socials de la pròpia Caixa

Caixa Rural de L’Alcúdia fou constituïda al 1969 i ha modificat els seus estatus per adaptar-los a la legislació vigent. La Caixa figura inscrita amb el codi d’entitat nº 3.096 al Registre Oficial del Banc d’Espanya, amb el número CV-75 al Registre General de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, i al Registre Mercantil de Valencia al Tomo 3065 Llibre 381 de la Secció General de Societats, Foli 79 h. 5468.

La Caixa forma part del Fons de Garantia de Depòsits de Cooperatives de Crèdit.

El domicili social està fixat a:

Avda. Verge de Oreto, 2
46250 - L’Alcúdia
VALENCIA (ESPANYA)
© 2021 Caixa Rural de L'Alcúdia Avís legal  -  Política de privacitat