Servici d'Atenció al Client

La Caixa té a disposició dels seus clients en totes i cada una de les seues oficines obertes al públic, així com en esta pàgina web, la informació enumerada a continuació i detallada més endavant en aquest mateix document:

1.- Sobre el Servici d'Atenció al Client. Procediment i Direccions per a presentar queixes i reclamacions

Pot consultar ací el Reglament de funcionament del servei d'atenció al client del Consell Rector de L'Alcúdia

Procediment:  S'inicia per mitjà de la presentació d'un document en què es farà constar:

  • Nom, cognoms i domicili de l'interessat i, si és el cas, de la persona que ho represente, degudament acreditada; número del document nacional d'identitat per a les persones físiques i dades referits a registre públic per a les jurídiques.
  • Motiu de la queixa i reclamació, amb especificació clara de les qüestions sobre les quals se sol·licita un pronunciament.
  • Oficina o oficines, departament o servici on s'hagueren produït els fets objecte de la queixa o reclamació.
  • Que el reclamant no té coneixement que la matèria objecte de queixa o reclamació està sent substanciada a través d'un procediment administratiu, arbitral o judicial.
  • Lloc, data i firma.
SERVICI D'ATENCIÓ AL CLIENT DE CAIXA RURAL DE L'ALCUDIA, S COOP. V DE CRÉDIT
Av. Verge de l’Oreto, nº 4
46250 L’Alcúdia (Valencia)
Telèfon 962 540 166
Fax: 962 540 427
Email: cliente_cralcudia@cajarural.com

2.- Sobre el Defensor del Client

Pot consultar ací el Reglament del Defensor del Client

Adreça: Paseo de la Castellana 21, 28046 - Madrid
Email: defensor.cliente@argaliabogados.com
Més informació: http://www.argaliabogados.com/financiero

3.- Una vegada esgotada la via arreplegada en els dos punts anteriors, (bé pel transcurs de dos mesos sense resposta o per considerar no satisfactòria la resposta del SAC o Defensor) els clients poden formular les queixes i reclamacions davant de les següents instàncies, segons siga el tema de la seua queixa o reclamació

SERVICI DE RECLAMACIONS DEL BANC D'ESPANYA

Adreça: C/ Alcalá 48, 28014 - Madrid
Enllaç web: http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/quejas

SERVICI DE RECLAMACIONS DE LA CNMV

Adreça:  Departamento de inversores, C/ Edison 4, 28006 - Madrid
Enllaç web: http://www.cnmv.es/portal/inversor/Como-Reclamar.aspx

SERVICI DE RECLAMACIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ASSEGURANCES I FONS DE PENSIONS

Adreça: Servicio de Reclamaciones - C/ Paseo de La Castellana 4, 28046 - Madrid
Enllaç web: http://www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/

4.- Servici de resolució de litigis derivats de compravenda o prestacions de servici en línia (online dispute resolution-odr)

El seu objectiu és facilitar la resolució extrajudicial de litigis entre consumidors i indústria quan es tracta de reclamacions relatives a servicis o productes on line.

5.- Normativa de transparència i protecció del client de servicis financers

 
© 2021 Caixa Rural de L'Alcúdia Avís legal  -  Política de privacitat