MiFID-II


La MIFID (Markets in Financial Instruments Directive) és una directiva europea que regula la prestació de servicis d'inversió i, per tant, afecta directament la forma en què les entitats de crèdit o empreses d'inversió informen, assessoren o venen productes financers als seus clients o potencials clients. Esta directiva està vigent des de l'1 de novembre de 2007.

MiFID II, és la Directiva 2014/65, que es basa en la millora de les regles ja adoptades per MiFID i la seua entrada en vigor és el pròxim 3 de gener de 2018.


Quins són els objectius de MiFID II?

 • Reforçar la protecció i transparència a l'inversor i les normes de conducta, així com les condicions de competència en la negociació i liquidació d'instruments financers.

 • Introduir un marc regulador comú que unifique els servicis financers en els països de la Unió Europea

 • Augmentar la transparència i la supervisió dels mercats financers i vetlar pel funcionament correcte dels mercats en la formació de preus.

 • Regular el comportament de les entitats financeres, incrementant la competència entre les mateixes.


Principals servicis d'inversió

 • Venda assessorada, consistix en la prestació de recomanacions personalitzades a un client, basades en les seues circumstàncies personals (situació financera, perfil de risc, coneixement o experiència en instruments financers, objectius d'inversió).

 • Venda no assessorada (comercialització), consistent en l'execució i tramitació d'ordes per compte de clients sobre productes d'inversió.

  Caixa Rural només li oferirà els instruments financers que considere adequats per a vosté. Quan vosté sol·licite sota la seua pròpia iniciativa la contractació d'un instrument financer no complex Caixa Rural no està obligada a avaluar els seus coneixements i experiència.

 • Gestió discrecional de carteres: l'entitat gestiona les seues inversions d'acord amb el mandat conferit pel client que s'arreplega en un contracte de gestió de cartera específic.


A quins productes s'aplica?

 • Renda Variable
 • Renda Fixa
 • Instruments del Mercat Monetari.
 • Institucions d'Inversió Col·lectiva, entre ells els Fons d'Inversió.
 • Derivats en Mercats Organitzats i OTC (derivats no cotitzats en mercats organitzats).
 • Productes estructurats o referenciats.
 • Altres valors i actius financers híbrids.

No tots els productes tenen la mateixa complexitat ni el mateix risc. Per això, la MIFID distingix entre dos tipus de productes que es classificaran en funció de la seua complexitat i de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment: producte complex i producte no complex.


No quedarien afectats per la MIFID, entre altres, els productes següents:

 • Comptes corrents
 • Llibretes d'estalvi a la vista
 • Imposicions a termini fix
 • Depòsits a termini de rendiment variable amb capital garantit
 • Plans de pensions
 • Segurs d'estalvi (P2000, PVI, Unit Linked...)
 • Mitjans de pagament

Com s'adapta el producte al client?

La MiFID preveu dos tipus d'avaluació o test que, segons les circumstàncies, haurà de realitzar el client:

 • Test d'idoneïtat

  Avalua els coneixements i experiència del client, els seus objectius d'inversió i la seua capacitat financera. Este test es realitzarà, en tot cas, quan existisca assessorament en matèria d'inversió (per mitjà de contracte).

  No obstant això per a determinades contractacions d'instruments financers i de manera puntual, Caixa Rural també avaluarà els coneixements i experiència del client, els seus objectius d'inversió i la seua capacitat financera.

 • Test de conveniència

  Avalua els coneixements i experiència del client sobre l'instrument que es disposa a contractar. Aplica quan es tracta d'un producte complex i la iniciativa de contractació residix en el client o quan, en el cas dels productes no complexos, el client indica que la iniciativa de l'operació és de Caixa Rural.


Qui es beneficien de MiFID?

MiFID establix una sèrie de normes de conducta a aplicar en la relació amb els clients en funció del tipus de servici prestat, el tipus de producte i la classificació atorgada als mateixos.

Caixa Rural compta amb mesures de protecció que s'ajusten a la normativa MiFID i que es poden apreciar tant abans com després de contractar determinats productes i servicis d'inversió.

Abans d'invertir:

 • Es classifica el client en funció de 3 categories que ordenades de major a menor nivell de protecció, són:

  • Minorista: particulars, PIMES.

  • Professional: grans empreses, inversors institucionals...

  • Contrapart Elegible: bancs, caixes, entitats regulades...

  Caixa Rural assigna a cada client inversor una categoria que podrà ser modificada pel client a la seua sol·licitud, en la seua oficina habitual, si es donen els requisits establits per la Norma.

  No obstant això, un canvi de classificació a una categoria que pressupose un major nivell de coneixements i experiència financera podria implicar limitacions quant a la protecció com a client per a la prestació de servicis d'inversió per part de Caixa Rural.

 • Se sol·licita al client determinada informació, a través dels denominats test de conveniència i test d'Idoneïtat, segons el servici d'inversió que se li vaja a prestar, per a avaluar si els productes són convenients segons els seus coneixements i experiència (comercialització de productes) o adequats per al seu perfil inversor (assessorament i gestió discrecional de carteres)

 • Es facilita informació al client que li permeta comprendre la naturalesa i riscos dels productes i servicis d'inversió, ajudant-li a prendre les seues decisions.

Durant i després de la inversió:

 • Per mitjà de la correcta documentació de les operacions que es realitzen.

 • Amb una gestió de les ordenes dels clients ràpida i àgil, per mitjà dels distints canals que la Caixa posa a disposició dels clients.

 • Aplicant la seua política d'execució d'ordes o millor execució i la confirmació posterior de cada operació.

 • Remetent els seus clients informació periòdica sobre les seues inversions.

  • Informes d'inversió: rebrà l'evolució dels seus productes d'estalvi i inversió i els canvis en les seues posicions en el període de referència.

  • La Caixa li remetrà informació, almenys una vegada a l'any, sobre els costos que haja tingut en relació amb els productes i servicis prestats.

  Caixa Rural assigna a cada client inversor una categoria que podrà ser modificada pel client a la seua sol·licitud, en la seua oficina habitual, si es donen els requisits establits per la Norma.

  No obstant això, un canvi de classificació a una categoria que pressupose un major nivell de coneixements i experiència financera podria implicar limitacions quant a la protecció com a client per a la prestació de servicis d'inversió per part de Caixa Rural.

 • L'entitat li requerirà l'actualització dels test d'avaluació amb la periodicitat que la norma exigisca.


Què nous aspectes de protecció a l'inversor establix MiFID II?

 • Formació dels empleats: els empleats, que informen o assessoren sobre inversions, han de posseir coneixements i experiència adequats, sent obligació de les entitats financeres acreditar els seus coneixements per a informar o assessorar sobre productes d'inversió.

 • Avaluació de la idoneïtat: MiFID II reforça determinats aspectes del test d'idoneïtat. En concret, s'obtindrà major informació sobre la capacitat de suportar pèrdues (en l'àmbit de la situació financera) i la tolerància al risc del client (en l'àmbit dels objectius d'inversió) a fi d'ajustar encara millor les recomanacions a les necessitats del client.

 • Definició del mercat objectiu: les entitats financeres han de disposar d'un procediment per a aprovar i revisar els seus productes o servicis i, a més, determinar la categoria de clients als que s'oferixen.

 • Informació al client: s'ha d'informar els clients detalladament de les característiques dels productes i servicis d'inversió, abans d'oferir-los, especialment els seus riscos, costos i gastos associats. Així mateix, es veuen incrementats els requisits d'informació posteriors a la contractació.

 • Cobrament d'incentius: es restringixen els supòsits que permeten el cobrament d'incentius de tercers per part de les entitats financeres, sent un requisit necessari per al cobrament que s'incremente la qualitat del servici oferit al client. Així mateix, es proporcionarà al client informació detallada de tots els incentius que percep l'entitat.

 • Identificació i gestió dels possibles conflictes d'interés: es reforcen les polítiques d'identificació, gestió i prevenció dels conflictes d'interés.


Una altra informació d'interés

Política d'execució

Descriu les mesures adoptades per la Caixa per a tractar d'obtindre el millor resultat possible per a les operacions dels nostres clients. Amb l'entrada en vigor de MiFID II, anualment, publicarem els principals intermediaris i centres d'execució que transmeten ordes de clients per a cada classe de producte financer, així com informació sobre la qualitat d'execució obtinguda.

Política d'incentius

Informa de l'existència, naturalesa i quantia de les comissions, honoraris o beneficis no monetaris que Caixa Rural pot rebre o bé pagar a tercers. A fi de proporcionar una més claredat sobre el cobrament o pagament d'incentius li indicarem la seua quantia prèviament a la contractació de l'operació. Quan no siga possible determinar el seu import exacte, es facilitarà un mètode de càlcul o una estimació de la seua quantia. En este cas, se li comunicarà posteriorment l'import exacte.

Política de conflictes d'interés

La Caixa compta actualment amb mesures i procediments per a detectar, previndre o, si és el cas, gestionar els possibles conflictes d'interés que pogueren sorgir en la prestació dels seus servicis. En cas que no siga prou, la Caixa li revelarà la naturalesa general, l'origen dels conflictes d'interessos i les mesures adoptades per a mitigar eixos riscos abans d'actuar.

Principals criteris del procediment per a la prestació de servicis d'inversió

Centres d'Execució d'Ordres
© 2020 Caixa Rural de L'Alcúdia Avís legal  -  Política de privacitat